Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego - Komenda Miejska Policji w Kaliszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Obsługa osób uprawnionych - tłumacz języka migowego

 

Kontakt z jednostką Policji w sytuacjach nagłych lub wymagających interwencji Policji:


Wiadomości SMS:
519 064 780

Poczta elektroniczna:
dyzurny@po.policja.gov.pl

Faks:
61 84 140 11

Do pobrania:
Karta zgłoszenia pomocy.doc

 


POMOC W ZAŁATWIENIU SPRAWY DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWE TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU

 

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243, z późn. zm.) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do swobodnego korzystania z wybranej przez siebie formy komunikowania się.

W celu zapewnienia osobom uprawnionym możliwości wyboru dogodnej formy kontaktu w Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu udostępniane są następujące środki wspierające komunikowanie się:

  1. poczta elektroniczna:    dyzurny.kalisz@po.policja.gov.pl
  2. wiadomości SMS:         519 064 780
  3. faks:                          61 84 140 74
  4. strony internetowe:             http://www.kalisz.policja.gov.pl/ 

http://bip.kalisz.kmp.policja.gov.pl/ - z funkcją wyświetlenia wersji tekstowej znajdującą się z prawym dolnym rogu strony

  

Pomoc osoby przybranej

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej czyli osoby która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy osoby przybranej nie wymaga się od osoby przybranej przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo – migowy) lub SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych).

Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r.  Nr 182 poz. 1228).

 

Skorzystanie z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika

Osoba uprawniona w celu załatwienia sprawy w urzędzie może skorzystać z pomocy wybranego przez siebie tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Nie wyklucza to możliwości skorzystania z innych uprawnień.

 

Zapewnienie dostępu do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN

Komenda Miejska Policji w Kaliszu zapewnia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN. Świadczenie to jest bezpłatne dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Rejestr tłumaczy języka migowego

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać w następujący sposób:

- wysyłając wiadomość  na adres poczty elektronicznej    dyzurny.kalisz@po.policja.gov.pl

- przesyłając informację faksem pod numer    61 84 140 74

- dzwoniąc pod numer    62 76 55 240

- składając pisemny wniosek w Punkcie Recepcyjnym KMP w Kaliszu

 

W zgłoszeniu należy wskazać następujące dane:

  1. imię i nazwisko osoby uprawnionej,
  2. imię i nazwisko osoby przybranej (jeśli jest wybrana),
  3. rodzaj sprawy i krótki jej opis (w przypadku sprawy już prowadzonej osobę lub komórkę organizacyjną Komendy, która sprawę realizuje),
  4. propozycję terminu wizyty (z wyjątkiem spraw bardzo pilnych, co najmniej 3 dni przed terminem wizyty w KWP),
  5. kontakt zwrotny/sposób kontaktowania się z osobą uprawnioną (zgłaszającą),
  6. preferowaną metodę komunikacji (polski język migowy, system językowo-migowy, sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych)

Zgłoszenie przesłane w dni wolne od pracy lub po godzinach pracy Komendy będą załatwiane i potwierdzane w pierwszy dzień roboczy następujący po dniu odebrania maila lub faksu.

Komenda Miejska Policji w Kaliszu zapewnia obsługę osoby uprawnionej w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. O terminie i miejscu spotkania z właściwym merytorycznie pracownikiem Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu i tłumaczem osoba zainteresowana zostanie powiadomiona w sposób określony w zgłoszeniu. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, zawiadamia się osobę uprawnioną wraz z uzasadnieniem i wyznacza się możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazuje się na inną formę realizacji dostępu do usług. 

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 09.09.2014
Data modyfikacji 12.01.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Golińska Wydział Ogólny
Osoba modyfikująca informację:
Dariusz Król
do góry